Във връзка с приетия Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, в сила от 04.05.2023 г., създаваме канал за вътрешно подаване на сигнали.

На този имейл – signal@viara-ins.com, можете да подавате сигнали, когато сте установили нарушение на българското или европейското законодателство в области като:

 • разпространение на застрахователни продукти;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми;
 • извършено престъпление от общ характер;
 • трудовото законодателство и др. области, посочени в Закона.

Сигналът ще бъде разгледан при условията на конфиденциалност от нашия служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

Кой има право да подава сигнали?

 • настоящ или бивш служител;
 • подизпълнител или доставчик;
 • кандидат за работа;
 • стажант;
 • всеки, който е научил за нарушение в работен контекст.

Не се разглеждат анонимни сигнали.

Какво следва след подаването на сигнала?

 • В срок от 7 дни след получаването на сигнала, ние ще потвърдим получаването с уникален индентификационен номер.
 • Служителят, който отговаря за реда за подаване на сигнали ще извърши проверка по сигнала.
 • В срок от 3 месеца, ще ви информираме за резултатите от извършената проверка.

Каква е Вашата защита при подаването на сигнали?

 • Вие, както и свързаните с Вас лица, сте защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от Закона случай.
 • Забранено е предприемане на репресивни и ответни мерки срещу Вас, в това число: временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и накърняване на достойнството им, дискриминация и др.
 • Комисия за защита на личните данни предоставя безплатни и достъпни информация и съвети на защитените лица.

За да подадете сигнал, моля попълнете следната форма. Моля приложете всички доказателства, с които разполагате.

Тук можете да се запознаете с Правилата за вътрешно подаване на сигнали на Вяра ЕООД.