Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Данни за имуществото:
Адрес на имуществото
Вид на имуществото
Квадратура
Имуществото в полза на банка ли е?
Застрахователна сума на недижимото имущество
Застрахователна сума на движимото имущество
Застрахователни покрития
Застрахователни покрития*
СТАНДАРТНО ПОКРИТИЕ - Пожар, мълня, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него; буря, пороен дъжд, градушка, наводнениеСТАНДАРТНО + злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, ВиК авария, счупване на стъкла, кражба чрез влом и грабеж за движимо имуществоОПТИМАЛНО + земетресение, удар от ППС, щети вследствие на индиректно попадане на мълня
Допълнителни покрития
Гражданска отговорност към трети лица Наводнение от придошли води
Късо съединение и токов удар Загуба на доход от наем
Потвърждение
Декларирам верността на данните *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha