Професионална отговорност

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО – задължителна съгласно чл. 171 от закона за устройството на територията(ЗУТ)

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ  НА АДВОКАТИ – задължителна съгласно Закона за адвокатурата (01.01.2005 г.), чл. 50

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА – задължителна съгласно чл. 30 от ЗННД

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ – задължителна съгл. ЗНФО

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРИ – задължителна съгласно ЗТ и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТьОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИЦИ – задължителна съгласно Наредба № 3/27.06.2005 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОТГОВОРНОСТ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОРЪЖИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ПО КАДАСТЪРА – задължителна съгласно чл. 20 от Закона за кадастъра и имотния регистър

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИ НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

 
ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО – задължителна съгласно чл. 171 от закона за устройството на територията(ЗУТ)

 

 Застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на лицата по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ – проектанта, консултанта, строителя, лицето упражняващо строителен надзор и лицето упражняващо технически контрол.

Застрахователното покритие е както следва:

 • по чл. 171 от ЗУТ – с общи лимити на отговорност, съответстващи на минималните застрахователни суми, определени с чл. 5 от Наредбата. По желание на Застрахования застраховката може да се сключи на по-високи лимити от определените в Наредбата. Застраховката се сключва за срок от една година и се подновява ежегодно без прекъсване, докато Застрахованият упражнява някоя от посочените по-горе дейности. Застрахова се отговорността на Застрахования за всички обекти, за които той е упражнявал дейността си.
 • по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования за конкретен обект и е със срок по-дълъг от една година.

Лимитите на отговорност са определени в зависимост от вида на упражняваната дейност и вида на строителните обекти в пет категории. Отговорността на застрахователя през срока на застраховкатаe е до лимита на отговорност за едно събитие, а отговорността на Застрахователя за всички писмени претенции, предявени през срока на застраховката до договорения общ лимит на отговорност.

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ  НА АДВОКАТИ – задължителна съгласно Закона за адвокатурата (01.01.2005 г.), чл. 50

Застраховката е предназначена да предпази  адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества от директни претенции, отправени  към тях  за имуществени вреди,  явяващи се пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение на професионални задължения,  регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и  на  задълженията на сътрудниците  в адвокатската кантора.

Предмет на застрахователното покритие са:

 • Всички суми до уговорения в полицата лимит, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат (вкл. от небрежност, грешки или пропуски), при което са накърнени правата и законните интереси на доверителя или подзащитния съгласно действащата нормативна уредба.
 • Всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя, до уговорения в полицата лимит.
 • Определените лимити включват и отговорността на партньори (адвокати, помощник-адвокати), упоменати изрично в полицата в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен.

Застрахователната премия се определя като процент от избрания лимит на отговорност и зависи от:

 • дейността на адвоката (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултански услуги  и др.)
 • стажа на адвокатите/младши адвокатите.
 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА – задължителна съгласно чл. 30 от ЗННД

Предмет на застрахователното покритие е отговорността на лицата, които упражняват професия нотариус за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. Отговорността на застрахователя е до посочения в полицата лимит, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задлъжнеията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора.

Предмет на застрахователно покритие са и всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя, до уговорения в полицата лимит. Минималният и максималният лимит се определят от Камарата на нотариусите.

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ – задължителна съгл. ЗНФО

Предмет на застрахователното покритие е отговорността за причинени на възложителя щети при изпълнение на професионалните задължения като Експерт-счетоводител или Финансов одитор (вкл. от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действуващата нормативна уредба. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените тези претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Допълнително могат да бъдат застраховани разходите по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя до уговорените в полицата лимити.

Отговорността на застрахователя е до посочения в полицата лимит, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на трудоспособност) или смърт, причинени на пациент (и) вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на застрахования и/или негови служители със съответна квалификация.

При предявена претенция, застрахователя изплаща обезщетение въз основа на:

 • влязло в сила съдебно решение срещу застрахования;
 • постигнато споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРИ – задължителна съгласно ЗТ и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Предмет на застрахователното покритие са:

Отговорността на посочен в застрахователната полица лицензиран туроператор, за вреди причинени на потребител на организирани групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) в следствие на неплащане от страна на Застрахования към негови контрагентите и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.
Застрахователното покритие включва:

 • възстановяване на платените от потребителя по договора суми за организирано пътуване преди започване на пътуването;
 • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
 • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
 • съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение;
 • разноски за уреждане на претенции;
 • вреди, понесени от потребител(и) на организирани пътувания в цял свят.

Застраховката се сключва, съобразно декларирания от туроператора годишен оборот на краен потребител или за новосъздадените предприятия на база бизнес план.

Към горното покритие до определен лимит могат да бъдат включени направените от туроператора разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.

 

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТьОРИ

Предмет на застраховката е гражданската отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен(и) или нает(и) туристически обект(и), посочен в полицата.

Покритието включва:
Всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати в рамките на договорените лимити на обезщетение, на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката.

Всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя.

Към горното покритие могат да бъдат включени вредите причинени на трети лица:

 • извън територията на обекта, но на територията на РБългария, по време на превоз на гости и/или посетители на туристически обекти, извършени с транспорт на застрахования;
 • загуби на имущество (в каса или сейф) на гости и/или посетители, вследствие на кражба с взлом или грабеж;
 • материални щети на моторни превозни средства (без кражба и грабеж), които са собственост или се използват от гости и/или посетители на туристическия обект;
 • за щети настъпили на територията на охраняем паркинг на обекта, вследствие на паркиране и маневриране, извършено от служител на туристическия обект.
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИЦИ – задължителна съгласно Наредба № 3/27.06.2005 г.

Застраховани могат да бъдат всички лица с необходимата квалификация, за времето на назначаването им като синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон.

Предмет на застрахователното покритие са:

Имуществени и неимуществени вреди причинени на участниците в конкретно производство по несъстоятелност и на трети лица, настъпили на територията на РБългария след датата на встъпване на Застрахования синдик в длъжност по конкретно производство по несъстоятелност, описано в застрахователната полица.

Когато правомощията на синдика се осъществяват от няколко лица, задължението за застраховане възниква поотделно за всяко едно от тях.

Минималният задължителен размер на застрахователната сума е 10 000 лева за едно събитие и 25 000 лева в агрегат от всичик събития през срока на застраховката.

Покритието включва и всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя, до уговорения в полицата лимит.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Задължителна съгласно чл. 25 от Закона за частните съдебни изпълнители и Наредба № 2/ 06.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители.

Застраховани са всички лица с необходимата квалификация и разрешение за упражняване на дейност като Частен съдебен изпълнител.

Предмет на застрахователното покритие са:

Имуществени и неимуществени вреди причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и на трети лица, настъпили на територията на РБългария след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорения в полицата лимит включва и разноските по уреждането на исковете.

Министърът на правосъдието издава наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, реда и срока на застраховката.

 

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОРЪЖИЕ

Предмет на застрахователното покритие е гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Застрахователят обезщетява в рамките на договорения в полицата лимит, за сумите които застрахованият или застраховащият законово е задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, включително всички разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя.

 

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ПО КАДАСТЪРА – задължителна съгласно чл. 20 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Предмет на застрахователното покритие е отговорността на застрахования като лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.20, ал.3.

Застрахователят носи отговорност до договорения лимит за имуществени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на неговите служители.

Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИ НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ

Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователното покритие е за превоз на стоки за чужбина при лимити на отговорност за бруто увредено тегло съгласно чл. 12 от Конвенцията. По специално изискване от страна на застрахования може, да бъде сключена застраховка за превози, извършвани на територията на Р България. В този случай трябва да се уговори цена на килограм бруто увреден товар.

Застрахователната премия може да бъде изчислена на база на еднократна премия или на база процент от сумата на събраните навла. Първият вариант на полица – с фиксирана годишна застрахователна премия може да бъде разсрочена до четири равни вноски. При сключена абонаментна полица, премията се начислява въз основа на представена месечна справка от превозвача за сумата на събраните навла за предходния месец. По този начин премията се разсрочва на дванадесет вноски. И по двете полици може да бъде включено самоучастие на застрахования.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен незабавно да уведоми застрахователя за евентуални претенции от страна на товародателя. В случай на кражба на товара от МПС или кражба на МПС, застрахованият трябва по безспорен начин да покаже, че е положил грижата на добър стопанин на стоката и винаги е нощувал на охраняем паркинг.

При предявяване на претенция за обезщетение, застрахованият следва да представи в оригинал документите следните документи:

 • застрахователна полица;
 • товарителница;
 • фактура за стойността на товара;
 • полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
 • авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако митницата не желае да установи липсите;
 • приемно-предавателен протокол за товара;
 • договор за превоз;
 • митнически акт;
 • декларация от собственика на товара, че няма застраховка карго на товара и не е получавал обезщетение за претърпяната вреда;
 • други документи, имащи връзка със застрахователното събитие;
 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

Предмет на застрахователното покритие е отговорността на застрахования като спедитор, съгласно Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) както следва:

 • Клауза А – Отговорност на спедитора, действащ като комисионер (пълномощник или търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС);
 • Клауза В – Отговорност на спедитора, действащ като оператор по ОСУ на НСБС или
 • Клауза С – Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор по СКУ на НСБС.

Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора (при валидно сключен спедиционен договор) произтича от:

 • международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или
 • от ОСУ или от ОСКУ на НСБС.
 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Застраховката “Професионална отговорност на учители и възпитатели се сключва от лица, упражняващи учителската професия. Застрахова се професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

 • Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици/възпитаници при изпълнение на професионалните му задължения като учител/възпитател, (включително поради небрежност, грешки или пропуски).
 • Всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете.
 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Застраховката “Отговорност на ръководители и длъжностни лица” покрива личната отговорност на застрахованото лице по отношение на дадено дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за събирателно дружество и командитно дружество – управляващ съдружник, за:

 • всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати на дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции
 • случаите на негова пряка отговорност към кредиторите, при условие че такава е предвидена императивно в закона
 • всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете

Покритието за вреди по тази застраховка се отнася само до предвидимите към момента на пораждане на задълженията вреди, намиращи се в пряка причинна връзка с виновно неизпълнение на императивно уредените от закона задължения на застрахования. Тези вреди са установени на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена при подновяване на застрахователната полица).

 

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Застраховката “Професионална отговорност на инвестиционни посредници” е задължителна от 01.11.2007 г., съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Застрахователните покрития, осигурени по тази застраховка, са за следните инвестиционни услуги и дейности:

 • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
 • Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти
 • Застрахователни събития, покрити по  настоящата застраховка, са  имуществени вреди, причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на  Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
 • Всички разходи по уреждането на претенции вследствие на доказано вредоносно събитие, покрито по застраховката, и направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити  включват и разноските по уреждането на исковете