Застраховка Обща гражданска отговорност

С тази застраховка се гарантирате от финансови претенци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица във връзка с настъпването на посочени в застрахователната полица събития.

Застрахователната защита се включва, както за предприятието ви, така и за работниците и служителите, докато са изпълнявали служебните си ангажименти. В застрахователното покритие на тази застраховка се включват и разходите по свидетелски и експертни оценки по граждански дела във връзка със застрахователно събитие.

Лимити на отговорност: при сключването на застраховка Обща гражданска отговорност се уговаря лимит за едно събитие и агрегатен за срока на застраховката. Това съответно са сумите, които застрахователят ще изплати при една претенция или при повече през една застрахователна година.

Самоучастие. Този вид застраховки обичайно се сключва самоучастие – такъв процент от щетата, който ще бъде за Ваша сметка.

Цената на застраховка Обща гражданска отговорност се определя от дейността на предприятието, историята на щетите, покритите рискове очаквания оборот на предприятието, самоучастието на застрахования.

Обезщетението се изплаща в рамките на договорените лимити на отговорност въз основа на извънсъдебно споразумение между страните или в съответствие с влязло в сила съдебно решение срещу застрахования.