Калкулатор на Задължителна медицинска застраховка за временно пребиваващи чужденци в България
Calculator for Mandatory Medical Insurance for foreign citizens resident at the territory of Republic of Bulgaria


Съгласно Закона за чужденците в Република България чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава медицинска застраховка. Тя е задължителна в случаите, когато лицето няма сключена в чужбина застраховка, валидна за територията на РБългария.

A foreigner who enters in the Republic of Bulgaria or passes transit through its territory, depending on the purpose of the travelling, shall hold a medical insurance. It is compulsory in the cases when the person hasn’t got a valid foreign insurance for the territory of Bulgaria.

ИЗЧИСЛИ
Какво покрива застраховката

Медицинската застраховка за чужденци покрива всички необходими разходи при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, а именно:
  •  Разходи за извънболнично лечение и болничен престой – 60 000 лв. лимит на отговорност
  •  Разходи за транспортиране / репатриране – до 10 000 лв. лимит на отговорност
  •  Разходи за спешно дентално лечение – до 500 лв. лимит на отговорност
Лимитът на отговорност на медицинската застраховка е съобразена със законовите изисквания и нормативни актове в страната.
Застраховката може да бъде сключена от 1 ден до 1 година, съобразно срока на пребиваване в страната.
В зависимост от професията и възрастта на застрахованото лице е възможно завишаване на застрахователната премия. За групи от лица се прилага отстъпка.

Insurance coverage

The medical insurance for foreigners covers all expenditures caused by sudden, unexpected, unpredictable ailment, illness or accident, namely:
  •  Expenditures for outpatient treatment and hospitalization – 60 000 BGN limit of liability
  •  Transportation / repatriation expenditures – up to 10 000 BGN limit of liability
  •  Emergency dental treatment expenditures – up to 500 BGN limit of liability
The medical insurance limit of liability conforms to all legal requirements and regulations in the country.
The insurance can be concluded for a period of one day to one year, depending on the stay in the country.
Depending on the age and profession of the insured person there could be an increase in the insurance premium. Discounts apply for group insurances

Начин на плащане
Банкова сметка
Като гаранция за изпълнение на задълженията си и съгласно Кодекса на застраховането Вяра ЕООД разполага със специална клиентска сметка, която е под специален режим и служи само за превеждане на застрахователните премии за застрахователя.
Клиентска сметка: BG84RZBB91551011309987, КВС Банк България ЕАД
Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на застрахователния брокер, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при откриване на производство по несъстоятелност на застрахователния брокер.

чрез Epay / Easy pay
Всеки потребител, притежаващ регистрация в Epay може да извърши плащане на застраховка въм Вяра ЕООД, която е регистриран търговец от 2000 год. ePay.bg е сертифициран от VISA и MasterCard доставчик на платежни услуги – Level 1 Service Provider. Цялата информация, която обменяте с ePay.bg се криптира според най-строгите изисквания на индустриалните криптографски стандарти, които се прилагат за on-line плащания.
Плащането може да бъде звършено от сайта на Вяра ЕООД от менюто Онлайн плащане

Наложен платеж
Вяра ЕООД работи с куриерска фирма Спиди. Разходите по получаване на полицата с куриер и наложения платеж са за сметка на застрахования.

В брой от офис на Вяра ЕООД
Гр. София, ул. Коста Лулчев № 15А, ПК 1113
Гр. Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев № 18
Payment Methods
Bank account
To guarantee the realization of our obligations, according to the Insurance Code Viara Ltd. Has a special client account, which is used only to transfer insurance premiums to the insurer.
Client account: BG84RZBB91551011309987, КВС Bank Bulgaria
The funds in the client account are not part of the property of the insurance broker, they are not subject of attachment and are not part of the bankruptcy estate in case of insolvency proceedings of the insurance broker.

By Epay / Easy pay
Any user registered in Epay may make an insurance payment to Viara Ltd. which is a registered trader since 2000. ePay.bg is certified by VISA and MasterCard payment service provider - Level 1 Service Provider. All the information exchanged with ePay.bg is encrypted according to the most stringent requirements of industry cryptographic standards that apply to on-line payments.
Payment can be made from the Viara Ltd. web site from the menu Online Payment

Cash on Delivery
Viara Ltd. works with the Courier company Speedy. The costs of receiving the policy by courier and the cash on delivery are at the expense of the insured.

In cash from the office of Viara Ltd
No. 15A Kosta Lulchev Str., Sofia, Zip Code 1113
No. 18 Kyurkchiev Str., Plovdiv