трудова злополука
лого Вяра

Застраховка Злополука

Застраховката злополука има за цел да компенсира загубите – временна, трайна и пълна загуба в резултат на злополука.

В това число влизат застраховка злополука на спортисти, злополука на учащи, гости на хотели, на пътници в обществения транспорт и много други. Дори да нямате ангажимент да сключвате такава, трябва да знаете задължително сключваните застраховки, в случай на нужда да можете да се възползвате от обезщетение.

Тук е задължителна застраховка Трудова злополука на работниците и служителите, които работодателите на фирми с рисков профил на дейностите са задължени сключват.

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, обн. ДВ бр.15/2006 г.

Работодателят има задължение да сключва застраховката за всички работници и служители, подлежащи на застраховане съгласно ежегодно публикуван от Министерство на Труда и социалната политика Коефициент на трудов травматизъм.

За да бъдат гарантирани работниците при непредвидени събития на работното място, пък и за да може работодателя да се гарантира срещу административни наказания, е важно да има политика за здравословни и безопасни условия на труд и да се спазва нормативната уредба.