Застраховка Отговорност на работодателя

Тази застраховка ви гарантира срещу претенции за вреди, които са причинени по вина на предприятието на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

В покритието се включват всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Особеност на застраховката е, че в нея се покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които бихте направили  за ограничаване на вредите, когато сте действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни. Включват се и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу работодателя във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.