детска застраховка
лого Вяра

Спестовна застраховка

Застраховката може да покрива набор от рискове, определени в полицата, като част от премията отива за заплащането на покритите рискове, а друга част за спестяване.

Възможност за покрити рискове:

  • Трайна загуба на трудоспособност
  • Временна загуба на трудоспособност от злополука или от злополука и заболяване
  • Разходи за лекарства и консумативи при злополука
  • Болничен престой при злополука
  • Хирургическо лечение в резулатат от злополука или от злополука и заболяване
  • Тежки заболявания – различен брой в зависимост от избранаа застрахователна компания
  • Фатален край

Детска застраховка живот

Това е продукт, с който гарантираме безценното за нас – децата ни. Освен финансовата компенсация при неочаквано и неблагоприятно събитие, с детската застраховка живот спестяваме за нашите деца.  Така при навършване на определена възраст, детето ще получи натрупаната сума еднократно, на няколко годишни вноски или под формата на рента.