Застраховка Отговорност на изделието

Застраховката е необходима на всеки производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Представлява интерес също и за вносителите и дистрибуторите на стоки, които се предлагат на пазара.

Със застраховката се гарантирате срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от предприятието ви. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице.

Освен пряко причинените вреди , са включват и всички съдебни разноски, направени от предприятието, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако произвеждате за чужди пазари, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.