Застраховка на фирмено имущество

Какво мога да застраховам?

Почти всяко фирмено имущество, за което имате документ за придобиване. Застраховката може да покрива щети върху сгради, МСО, стоки на склад,

При изрична договореност в покритието могат да бъда включени „пари в каса“, „произведения на изкуството“

В зависимост от бизнеса и застрахования актив е препоръчително да се обмислят следните покрития:

 • прекъсване на бизнес
 • авария на машини
 • застраховка на електроника
 • отговорност на наемател
 • стъкла – всички рискове
 • късо съединение
 • отговорности на юридическото лице.

Какви рискове покрива застраховката?

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или предмет, паднал от него
 • Буря, пороен дъжда, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, свличане, срутване на земни пластове
 • Наводнение
 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом
 • Кражба чрез взлом с техническо средство
 • Грабеж
 • Злоумишлени действия от трети лица, вандализъм
 • Авария на водопроводни, канализационни отоплителни и вентилационни инсталации и присъединените към тях съоръжения и реди
 • Авария на спринклерни инсталации
 • Счупване на стъкла
 • Удар от превозно средство
 • Мълния
 • Измръзване/замръзване
 • Авария на товаро-разтоварни машини
 • Морски вълни
 • Пушек и дим
 • Късо съединение

Може ли застраховката да бъде в полза на банка?

Да, това е Ваше право. Освен това банката застрахова само активите, които представляват са залог по кредите. Застраховката е Вашето стратегическо оръжие срещу риска и сключването „на парче“ ще доведе до финансови загуби при събитие.

На каква сума мога да застраховам активите?

 • Балансова – с начислената амортизация
 • Възстановителна – стойността на имуществото от същия вид с направените разходи за доставка и монтаж.
 • Фактурна – стойност за новопридобито имущество.

Има ли самоучастие?

Самоучастие се прилага на риска „земетресение“ – обикновено е 2 % върху застрахователната сума. В различните компании може да си приложи самоучастие и за други рискове.