КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРЕМИНАВАТ ТРАНЗИТНО ПРЕЗ СТРАНАТА

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЧМР