Ако си чужденец, който планува да прекара време в България, ето нещата, които трябва да знаеш за здравната система в България. Вероятно си научил, че за престоя си в страната трябва да имаш и задължителната медицинска застраховка за чужденци. По-долу са характеристиките на тази застраховка, калкулатор на който можеш да изчислиш цената и да поръчаш полицата си онлайн.

Всички граждани на чужда държава (с изключение на тези от ЕС) независимо дали ще пребивават краткосрочно, продължително или транзит, са длъжени да имат застраховка за медицински разходи.

Условията на застраховката се определят в „Наредба за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария“.

If you are a foreigner planning to spend time in Bulgaria, here are the things you need to know about the healthcare system in Bulgaria. You probably learned that for your stay in the country you must also have the mandatory medical insurance for foreigners. Below are the features of this insurance, a calculator on which you can calculate the price and order your policy online.

All citizens of a foreign country (except those from the EU), regardless of whether they will be staying short-term, long-term or in transit, are required to have insurance for medical expenses.

The terms of the insurance are defined in the “Ordinance on the conclusion of the compulsory medical insurance for foreigners residing short-term or long-term in the Republic of Bulgaria”.

Застраховката покрива:

Медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест;

Необходими и целесъобразни транспортни разноски, при застрахователно събитие, за настаняване или преместване в лечебно заведение;

Спешна дентална помощ.

The insurance covers:

Medical expenses for treatment and hospital stay for sudden, unexpected, unforeseeable illness, disease;

Necessary and appropriate transport costs, in the event of an insured event, for accommodation or transfer to a medical center;

Dental emergency care.

Застраховката е един от задължителните документи, с които се кандидатства за получаване на Виза C и Виза D. Полицата отговаря на изискванията за издаването на виза за България и може да бъде предоставена в електронен формат.

Териториалната валидност е Република България.

Срокът на застраховката зависи от престоя и е от 1 до 365 дни.

Обезщетение  При ползването на здравни услуги в резултат на неочаквано и непредвидимо неразположение, застрахованият заплаща за здравната услуга. Въз основа на фактура за получените здравни услуги, претендира възстановяване на разходите пред застрахователя. Обезщетение е до лимита в полицата – 60 000 лв. Застрахователят възстановява 100% реално направените разходи, без прилагане на самоучастие.

Цената на застраховката се определя от срока на престой и може да се изчисли тук – Калкулатор.

Insurance is one of the mandatory documents with which to apply for Visa C and Visa D. The policy meets the requirements for issuing a visa to Bulgaria and can be provided in digital format.

The territorial validity is the Republic of Bulgaria.

The term of the insurance depends on the stay and is from 1 to 365 days.

Compensation When using health services as a result of an unexpected and unforeseeable illness, the insured pays for the health service. Based on an invoice for health care services received, claims reimbursement from the insurer. Compensation is up to the limit in the policy – BGN 60,000. The insurer reimburses 100% of the actual costs incurred, without applying a deductible.

The price of the insurance is determined by the length of stay and can be calculated here – Calculator.

Как да поръчаш? Лесно можеш да изчислиш цената в зависимост от срока и да поръчаш застраховката онлайн тук.

Ако желаеш да надградиш здравното си осигуряване с качествени допълнителни продукти, виж тази информация или заяви интерес за онлайн среща с нас.

How to order? You can easily calculate the price depending on the term and order the insurance online here.

If you wish to upgrade your health insurance with quality additional products, see this information or request an online meeting with us.

    ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

    Предпочитана дата и час за консултация


    Съгласен съм да получавам информация, свързана с моите застрахователни интереси.