Правила за ползване на електронната (интернет) страница

1. Когато разглежда или използва настоящата Интернет страница, всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата на „ВЯРА” ЕООД.„

2. Посещавайки интернет страниците на „ВЯРА” ЕООД”, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

3. Потребителят може да използва страницата на „ВЯРА” ЕООД” единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата в нарушение на българското или международно законодателство е забранено.

4. Интернет страницата на „ВЯРА” ЕООД е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „ВЯРА” ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „ВЯРА” ЕООД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

5. Сайтът на „ВЯРА” ЕООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „ВЯРА” ЕООД и този интернет сайт.

6. Интернет страницата може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и „ВЯРА” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на „ВЯРА” ЕООД на връзка към други сайтове в Интернет, които са притежание на трети страни потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

7. „ВЯРА” ЕООД не поема гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

8. „ВЯРА” ЕООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

9. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

10. „ВЯРА” ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „ВЯРА” ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „ВЯРА” ЕООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

11. „ВЯРА” ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й, включително, но не само, за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.

12. При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове, или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата на „ВЯРА” ЕООД, потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

10.1. Да не използва страницата на „ВЯРА” ЕООД с противозаконни цели.
10.2. Да не използва страницата на „ВЯРА” ЕООД за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.
10.3. Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/ или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „ВЯРА” ЕООД и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.
10.4. Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата;
10.5. Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

13. „ВЯРА” ЕООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

14. „ВЯРА” ЕООД не е отговорно за каквито и да било щети (преки или косвени) и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

15. В някои от разделите на сайта на „ВЯРА” ЕООД е необходимо да посочите Ваши лични данни – имена , ЕГН, адреси, телефон, e-mail или други. „ВЯРА” ЕООД Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира. Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. „ВЯРА” ЕООД не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.

16. За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.