Уважаеми клиенти,

Вяра ЕООД е дружеството, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131450345, представлявано от Анелия Ангелова, със седалище и адреса на управление: гр.София, ул. ”Коста Лулчев” № 15 А.

С решение № 113-ЗБ / 30.06.2006г. Вяра ЕООД е вписан н публичния регистър по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, тел.: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg.

  1. Вяра ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала Вяра ЕООД.
  2. Вяра ЕООД не е обвързан с договорно задължение за извършване на застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. По искане на потребителя на зстрахователна услуга Вяра ЕООД предоставя имената на застрахователите, за които извършваме застрахователно посредничество.
  3. Вяра ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
  4. Вяра ЕООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретна застраховка въз основа на писмено предоставена от потребителя информация.
  5. В качеството си на потребителите на застрахователни услуги, можете да подадете жалба до Вяра ЕООД , както следва:
  • на хартиен носител, която се приема лично от Управителя на дружеството Анелия Ангелова на адрес: гр. София, ул. “Коста Лулчев“ № 15А.
  • в електронна форма на електронна поща sales@viara-ins.com
  1. Отговор на жалбата ще получите в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването й на посочен от Вас адрес.