двустранен костативен протокол

Как се попълва двустранен констативен протокол