Задължителна застраховка Трудова злополука на работниците и служителите

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, обн. ДВ бр.15/2006 г.

Работодателят има задължение да сключва застраховката за всички работници и служители, подлежащи на застраховане съгласно ежегодно публикуван от Министерство на Труда и социалната политика Коефициент на трудов травматизъм.

Трудова злополука

С тази застраховка работодателите осигуряват рисковите позиции във фирмата срещу трудова злополука при най-оптимална цена. Застрахователната сума на която, са застрахованите служители се равнява на седем годишни работни заплати. Това е една от застраховките, при които живота е оценен по честен критерий – приходите на лицето.

Застраховката покрива само събития в резултат на трудова злополука:

  • Смърт – изплаща се застрахователната сума;
  • Трайна загуба на работоспособност – такъв процент, какъвто е процента на загубената трудоспособност;
  • Временна загуба на трудоспособност на застрахования – процент от месечната брутна работна заплата.

За съжаление тази застраховка не води до реални компенсации при временна загуба на трудоспособност от трудова злополука.

Настъпването на „трудова злополука” се квалифицира и удостоверява съгласно “Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки”.

За да бъдат гарантирани работниците при непредвидени събития на работното място, пък и за да може работодателя да се гарантира срещу административни наказания, е важно да има политика за здравословни и безопасни условия на труд и да се спазва нормативната уредба.

 

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha