Задължителна застраховка Трудова злополука на работниците и служителите

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. “Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, обн. ДВ бр.15/2006 г.

Работодателят има задължение да сключва застраховката за всички работници и служители, подлежащи на застраховане съгласно ежегодно публикуван от Министерство на Труда и социалната политика Коефициент на трудов травматизъм.

Трудова злополука

С тази застраховка работодателите осигуряват рисковите позиции във фирмата срещу трудова злополука при най-оптимална цена. Застрахователната сума на която, са застрахованите служители се равнява на седем годишни работни заплати. Това е една от застраховките, при които живота е оценен по честен критерий – приходите на лицето.

Застраховката покрива само събития в резултат на трудова злополука:

  • Смърт – изплаща се застрахователната сума;
  • Трайна загуба на работоспособност – такъв процент, какъвто е процента на загубената трудоспособност;
  • Временна загуба на трудоспособност на застрахования – процент от месечната брутна работна заплата.

За съжаление тази застраховка не води до реални компенсации при временна загуба на трудоспособност от трудова злополука.

Настъпването на „трудова злополука” се квалифицира и удостоверява съгласно “Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки”.

За да бъдат гарантирани работниците при непредвидени събития на работното място, пък и за да може работодателя да се гарантира срещу административни наказания, е важно да има политика за здравословни и безопасни условия на труд и да се спазва нормативната уредба.