Застраховка Отговорност на работодателя

Тази застраховка ви гарантира срещу претенции за вреди, които са причинени по вина на предприятието на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

В покритието се включват всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Особеност на застраховката е, че в нея се покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които бихте направили  за ограничаване на вредите, когато сте действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни. Включват се и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу работодателя във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.

 

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha