Застраховка на стоки на път – карго

Ако сте търговец, то сред най-ценните ви активи са стоките.

Стоки на път

Доставката в договорения вид, качество и срок са основата за дълготрайни взаимоотношения с клиентите ви. Но товарите са изложени на много непредвидими рискове по време на транспорта. Именно товарите на път са били причина да бъде създадено застраховането.

При сключването на застраховка карго първо трябва да се определи чие е задължението за сключване на застраховката. Това е видно от търговския ви договор и/или фактурата – там се вписват условията на доставка. За да се избегнат недоразуменията между търговци от различни страни, е създадена единна система с правила на търговските термини ИНКОТЕРМС – система, която описва задълженията на продавача и купувача за превоз, застраховка, митнически формалности и други. В допълнение, условията за доставка показват коя от страните към определен момент има интерес върху застрахования товар.

Важно значение за застраховката на товара има покритието. И там правилата също са унифицирани, за да се избягват недоразуменията между търговците и застрахователите от различните страни. Покритието е съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т. нар. “Институтски карго клаузи”.

Застраховката на товари, превозвани на територията на България се подчинява на подобни принципи. Ако имате редовни доставки, можете да сключите абонаментна застрахователна полица карго с избран от вас застраховател. Абонаментната полица регламентира договорената тарифа, покритите рискове, начините на уведомяване на застрахователя и други преференциални условия.