Застраховка Отговорност на изделието

Застраховката е необходима на всеки производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Представлява интерес също и за вносителите и дистрибуторите на стоки, които се предлагат на пазара.

Със застраховката се гарантирате срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от предприятието ви. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице.

Освен пряко причинените вреди , са включват и всички съдебни разноски, направени от предприятието, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако произвеждате за чужди пазари, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha