Всяка предприемаческа дейност е подложена на много рискове. Много от тях са чисто търговски рискове – на правилната преценка на мениджъра, на пазарна конюнктура, на достатъчно добрата бизнес идея. Всички тези рискове се носят от предприятието или собственика. Те не могат да бъдат споделени.

Има рискове, които могат да окажат огромно влияние върху бизнеса ако се реализират. Унищожаването на материални активи, претенция срещу фирмата от страна на контрагенти или потребители, загуба на служител – това са изпитания, през които предприятието може да премине без да губи от финансовата си стабилност.

Зависи кои са най-уязвимите активи и кои са най-ценните за фирмата.