Спестовна застраховка

Елегантен начин с малки вноски и неусетно да спестявате, докато още от първия ден сте застраховани за договорената в полицата застрахователна сума.

Застраховката покрива:

  • Трайна загуба на трудоспособност
  • Временна загуба на трудоспособност от злополука или от злополука и заболяване
  • Разходи за лекарства и консумативи при злополука
  • Болничен престой при злополука
  • Хирургическо лечение в резулатат от злополука или от злополука и заболяване
  • Тежки заболявания – различен брой в зависимост от избранаа застрахователна компания
  • Фатален край

Освен покритите рискове, със спестовната застраховка живот Вие спестявате. При изтичането срока на полицата ще получите уговорената в полицата застрахователна сума и натрупаната доходност до момента.

Този продукт е предназначен за Вашите най-дълбоки спестявания. Когато избирате да сключите спестовна застраховка живот трябва да мислите като дългосрочна инвестиция. В противен случай, губите покритие и средства.

Много често, когато става дума за животозастраховане се споменават данъчните преференции – вноските по спестовните застраховки живот не приспадат от данъчната основа и не се облагат с данък общ доход. Но за да бъдем напълно точни и коректни към Вас, отбелязваме че данъкът се отлага във времето. При изтичането на застраховката или при предсрочното й прекратяване отложения данък се удържа от застрахователя.